BIZ Informatiebulletin november 2018

Lees nu in het S.O. BWP – BIZ informatiebulletin van november meer over de laatste BIZ ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Zwethove, WBC en het Wateringse Veld.

Klik hier voor het BIZ informatiebulletin van november 2018

Ontvangt u het BIZ informatiebulletin nog niet?

Schrijft u zich dan nu in voor het digitale informatiebulletin:

Klik hier om in te schrijven

Zes cruciale beveiligingstips die we nog te vaak vergeten

In de maanden november t/m februari is de kans op een inbraak het grootst. Uit onderzoek van het AD blijkt dat het aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak in deze donkere maanden gemiddeld met 50% stijgt.

Vooral kleine gemeenten zijn de dupe. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag neemt in de herfst en winter het aantal inbraken toe met zo’n 35%, terwijl het aantal inbraken in de kleinste gemeenten met wel 70% stijgt. De krant concludeerde dit na een analyse van ruim 50.000 meldingen in het afgelopen jaar.

De politie maakt ieder jaar weer burgers alert op inbraakpreventie. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden zijn een geliefd doelwit. Inbrekers profiteren volop van het duister. We vergeten nog te vaak om zelf alert te zijn, daarom hebben wij zes cruciale beveiligingstips voor u op een rijtje gezet.

1. Sluit ramen en deuren

Zorg dat er iemand verantwoordelijk is voor een sluitronde voor het sluiten van ramen, deuren en het aanzetten van de alarminstallatie. Wat als deze persoon een keer ziek of afwezig is, wie doet het dan? Zorg dat er altijd iemand aanwezig is die de laatste ronde doet.

2. Zet het alarm aan

Schakel consequent uw alarmsysteem in, zodat er snel gereageerd wordt door de meldkamer en surveillance. Een snelle reactie kan schade door brand of verlies door diefstal tot het minimum beperken.

3. Verlichting

Zorg voor goede gevelverlichting, zodat eventuele inbrekers gezien worden. Houd er rekening mee dat de verlichting niet het zicht van de camera belemmert of verblindt.

4. Uitstraling

Laat belangrijke documenten of waardevolle spullen niet in het zicht liggen. Zorg ook dat uw buitenterrein er verzorgd uitziet. Een nette uitstraling van een terrein of gebouw verkleint de kans op inbraak en vandalisme. Bijzonderheden vallen ook sneller op.

5. Opklim gevaar

Beperk opklimmogelijkheden waarmee onbevoegden uw bedrijventerrein kunnen betreden. Plaats dus geen containers, pallets, ladders of losse hulpmiddelen in de buurt of tegen uw pand. Laat nooit ramen open staan die door opklimming bereikbaar zijn en zorg dat inbrekers geen gebruik kunnen maken van hoge begroeiing rondom het pand.

6. Extra controleronde

Zorg tijdens vakanties, bij een collectieve bedrijfssluiting of in deze donkere maanden voor extra controlerondes.

Uitnodiging deelnemersadviesraad S.O. BWP 20/11/2018

Geachte ondernemer,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Deelnemersadviesraad van
Stichting Ondernemersfonds Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder te Wateringen,
welke gehouden zal worden op dinsdag 20 november 2018, inloop vanaf 11.45 uur inclusief lunch.

Locatie voor de deelnemersadviesraad is:
AH Vrij – Groen, Grond en Infra
Stoelmatter 41
2292 JM Wateringen

Tijdens deze deelnemersadviesraad zullen wij u nader informeren over de voortgang van
de BIZ- activiteiten. Bijgaand treft u het programma aan, klik hier.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid ten zeerste op prijs. In verband met de organisatie
vragen wij u om uw aanmelding uiterlijk 13 november 2018 door te geven via het emailadres:
secretariaat@bizwateringen.nl

Wij verwelkomen u graag op dinsdag 20 november aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de S.O. Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder,

R. Zee
Voorzitter

BIZ Nieuwsbrief maart 2018

Lees nu in de S.O. BWP – BIZ nieuwsbrief van maart meer over de laatste BIZ ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Zwethove, WBC en het Wateringse Veld.

Klik hier voor de BIZ nieuwsbrief van maart 2018

Ontvangt u de BIZ nieuwsbrief nog niet?

Schrijft u zich dan nu in voor de digitale nieuwsbrief:

Klik hier om in te schrijven

Uitnodiging Team Bereikbaar Haaglanden: Werkgeversontbijt 8/02/2018

Op 8 februari organiseert Team Bereikbaar Haaglanden het, Werkgeversontbijt: Goed op Weg!

Datum: 8 februari 2018
Tijd: 07.30 – 10.00 uur
Locatie: DB+
Naaldwijkseweg 100
2291 PA Wateringen

Wilt u de volledige uitnodiging lezen of zich aanmelden? Klik hier

BIZ Nieuwsbrief December

Lees nu in de S.O. BWP – BIZ nieuwsbrief van december meer over de laatste BIZ ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Zwethove, WBC en het Wateringse Veld.

Klik hier voor de BIZ nieuwsbrief van december 2017

Ontvangt u de BIZ nieuwsbrief nog niet?

Schrijft u zich dan nu in voor de digitale nieuwsbrief:

Klik hier om in te schrijven

André van der Goes draagt het voorzitterschap over aan Ron Zee

Na 7 jaar als voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds (BIZ) draag ik op 31 december het voorzitterschap over aan de vice voorzitter Ron Zee.

Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur zal ik nog voor een bepaalde tijd als algemeen bestuurslid en adviseur aanblijven. Dit om de continuïteit te waarborgen en gebruik te maken van de door mij opgedane kennis in de afgelopen jaren met de BIZ en alles wat daarmee te maken heeft.

Ik heb het altijd met veel liefde en met volledige inzet gedaan omdat ik er heilig van overtuigd ben dat de BIZ een fantastisch instrument is om gezamenlijk met een geringe eigen bijdrage te werken aan een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein. Tot nu toe hebben we gezamenlijk een bedrag van € 1,2 miljoen hierin geïnvesteerd.

Ook mag ik me gelukkig prijzen dat ik in de afgelopen 7 jaar heb mogen samenwerken met eveneens zeer gemotiveerde medebestuursleden.
Daarnaast worden we ondersteund door een drietal professionele organisaties, als Parktrust (u kent hem ongetwijfeld onze parkmanager Ron Verhage), Secretariaat Online/J&M en het accountantskantoor Boutkan.
En in dit verband wil ik ook zeker de goede samenwerking met een aantal afdelingen van de Gemeente Westland noemen. Want uiteindelijk is de BIZ een samenwerking tussen het bedrijventerrein en de gemeente.

Ik maak hierbij van de gelegenheid gebruik om nog eens een opsomming te geven van een aantal activiteiten die we zonder de BIZ nooit hadden bereikt:
– Het aanstellen van een Parkmanager.
– Het aanleggen van een glasvezelkabel.
– Het plaatsen van camera`s verspreid over de terreinen.
– Het plaatsen van webcams (hiermee kunt u de files in de gaten houden)
– Reconstructie van De Lierseweg.
– Reconstructie van de Westlandseweg met voorrangskruisingen
– Aanpassing van de rotonde voor Wateringseveld.
– De surveillancedienst voor de nachtelijke uren.
– Onderhoudscontracten voor maaien en schoonhouden trottoirs.
– Onderhoudscontract met Patijnenburg voor het verwijderen van zwerfvuil.
– Het uitvoeren i.o.m. de Provincie en Gemeente van duurzaamheidsprojecten.
– Het instellen van een parkeerverbod op de Naaldwijkseweg.

Voor de komende jaren staan nog op de planning de reconstructie van de Monsterse- en Maaslandseweg, snelheid beperkende maatregelen op de Westlandseweg, groot onderhoud door de Gemeente aan de Vlasser en gelijktijdige verdere aanpassingen aan de rotonde van Wateringseveld en er wordt bekeken of het mogelijk is een trottoir op BWC te realiseren waarbij dan tevens de parkeervakken anders gepositioneerd zullen worden. En natuurlijk wordt er ook nog aan een aantal andere zaken gewerkt om het e.e.a. op de de bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ik wil u allen hierbij oproepen om voor het algemeen belang, maar ook voor uw eigen belang actief mee te blijven doen met de BIZ en ik hoop dat u deze in de toekomst zult blijven omarmen.

Ik wens u allen zowel in privé als zakelijk het allerbeste toe en hele fijne gezellige feestdagen en voor het komend jaar veel zakelijk succes.

Uw aftredend voorzitter,

André van der Goes

Preventietips brandbaar materiaal

Preventietips brandbaar materiaal

Het buiten opslaan van brandbare materialen brengt risico’s met zich mee. Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van brand. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan de brand overslaan naar omliggende gebouwen.
Met behulp van onderstaande verkleint u het risico van brand door buitenopslag.

Verminder de kans op brandstichting

Bij ongeveer één op de vijf bedrijfsbranden is sprake van brandstichting. Vooral afvalcontainers, pallets, kratten en verpakkingsmateriaal zijn vaak doelwit van brandstichting en vandalisme. Voorkom dit door onderstaande tips:
• Sla uw spullen zoveel mogelijk binnen op.
• Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
• Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot. Informeer bij uw afvalinzamelingsbedrijf naar de mogelijkheden.
• Zet geen afvalmaterialen naast de containers. Overweeg een grotere container of een extra ophaaldag als u meer afval heeft dan in de container past.
• Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
• Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten zodat de buiten opgeslagen materialen niet bereikbaar zijn voor derden.
• Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.

Beperk schade bij brand

De schade bij brandstichting kunt u beperken door brandbare materialen slim op te slaan. Zorg ervoor dat de brand niet kan overslaan naar uw gebouwen.
• Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal tien meter aan.
• Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
• Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
• Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken.
Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.
• Controleer aan het einde van de werkdag of de containers goed afgesloten zijn en deze op voldoende afstand van de gebouwen staan.

Goed bezochte Deelnemersadviesraad op 28 november

Op dinsdag 28 november jl. genoten zo’n 25 ondernemers van een gastvrije ontvangst bij collega-ondernemer AH Vrij – Groen, Grond en Infra aan de Stoelmatter 41.

Rond 12.30 uur opende voorzitter André van der Goes de vergadering van de Deelnemersadviesraad. Alle eigenaren op de bedrijventerreinen vallend onder de BIZ ontvangen een uitnodiging voor deze adviesraad. Onderwerpen op het gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid, hoogstaand onderhouds- en beheersniveau en veiligheid kwamen aan de orde. Voldoende reden om, zeker wanneer u deze keer verhinderd was, er volgende keer bij te zijn. Uw stem telt!

Schoon

De presentatie van parkmanager Ron Verhage werd bijzonder goed ontvangen. Aan de hand van praktische voorbeelden en foto’s onderstreepte hij het belang van goed parkmanagement met aandacht voor schoon, heel en veilig. Elke week wordt door Ron een schouw gedaan van het gebied. Wanneer dumpingen als deze berg tegels worden aangetroffen, wordt melding gemaakt bij de gemeente om het materiaal weg te halenRon is elke maandag op het terrein aanwezig en bereikbaar via mail (parkmanager@bizwateringen.nl) en telefonisch (06 – 57549895).

Veilig

Ook de inzet van de camera’s leidt tot mooie resultaten. In totaal is al bijna 20 keer een aanvraag gedaan door ondernemers en politie om camerabeelden te bekijken in verband met diefstal, dumping van goederen en vernielingen. Beelden worden verstrekt wanneer de politie een vordering van de officier van justitie kan overleggen.

Security Direct is iedere nacht op het terrein aanwezig. Zij doen een regelmatige controle op de werking van de straatverlichting en reageren op meldingen van verdachte situaties en overlast. U kunt als ondernemer meehelpen aan het vergroten van de veiligheid door inzichtelijk te maken op welke manier uw bedrijf ’s nachts bereikbaar is bij onraad. Vanzelfsprekend kunt hiervoor de contactgegevens van uw eigen beveiligingsbedrijf zichtbaar op uw gevel plaatsen.

Tot slot

Na een toelichting op het financieel jaarverslag 2016 en de rondvraag geeft André van der Goes aan de Deelnemersadviesraad vandaag voor het laatst te hebben voorgezeten. Hij legt per 1 januari 2018 zijn functie als voorzitter neer en zal worden opgevolgd door Ron Zee. André blijft betrokken bij het bestuur als algemeen bestuurslid.

De aanwezigen bedanken André en het bestuur voor hun hun inzet en deskundigheid. Een van de aanwezigen: “Ik had me niet gerealiseerd dat er zo ontzettend veel verschillende onderwerpen behandeld worden binnen het bestuur van de BIZ. Complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het Businessplan 2016-2020.”.

Oproep VvE Voorzitters

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte van uw bedrijventerrein en samen met de BIZ zorgen we ervoor dat dit schoon, heel en veilig blijft.

Waar de gemeente weinig, en de BIZ geen bevoegdheid heeft, is op de eigen terreinen. Deze worden over het algemeen beheerd door een VvE die hiervoor zijn eigen regels opstelt.

Het bestuur van de BIZ wil graag in contact komen met voorzitters van de VvE’s op de bedrijventerreinen WBCZwethove en Wateringse Veld om diverse zaken met betrekking tot schoon, heel en veilig door te nemen. Samen staan we immers sterk en kunnen sneller resultaten geboekt worden.

Mocht u als voorzitter van uw VvE in gesprek willen met het bestuur van de BIZ,
stuur dan uw mail naar secretariaat@bizwateringen.nl