Wat is de Bedrijven Investerings Zone (BIZ)?

Biz_2015_0058_borden

Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een businessplan. Dat businessplan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. Deze heffing (BIZ-bijdrage) wordt als afzonderlijke heffing op de OZB van alle OZB-plichtigen binnen de BI-zone geïnd door de gemeente. De gemeente keert vervolgens de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgericht ondernemersfonds die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Organisatie Stichting Ondernemersfonds BWP (S.O. BWP)

Het gebied waarin de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in ons geval van kracht is betreft de bedrijventerreinen Zwethove, WBC en Wateringse Veld.
Om namens de ondernemers de activiteiten met betrekking tot de BIZ uit te kunnen voeren is de Stichting Ondernemersfonds Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder (SO-BWP) opgericht.

Deze stichting wordt aangestuurd door een bestuur dat als volgt is samengesteld:
Ron Zee – voorzitter en aanspreekpunt voor Wateringseveld
– Ingrid Duynisveld – penningmeester, hoofd communicatie en aanspreekpunt voor Zwethove
Edwin van den Acker – secretaris en aanspreekpunt WBC.

Het secretariaat wordt aangestuurd door Yvonne Bekker van J&M VvE Beheer.

Naast het bestuur buigen diverse commissies en de ledenadviesraad van de stichting zich over de plannen. Ook wordt er ieder jaar een deelnemersadviesraad gehouden waarin de deelnemers geïnformeerd worden over de voortgang van de BIZ – activiteiten en tevens de jaarstukken worden besproken. Klik op de link voor het verslag van de laatste deelnemersadviesraad: Verslag deelnemersadviesraad SO BWP 2017

Namens de S.O. BWP is op Zwethove, WBC en het Wateringse Veld parkmanager Ron Verhage van Parktrust actief. De werkzaamheden van de parkmanager komen voort uit het principe dat het bedrijventerrein waar hij werkt schoon, heel en veilig moet zijn. Hij neemt daartoe initiatieven en is het vaste aanspreekpunt voor de ondernemers. Klik hier voor meer informatie over onze parkmanager

Businessplan

banner-iconenHet bestuur is de afgelopen vijf jaar (periode 2010 – 2015) actief bezig geweest om de plannen welke voorafgaand aan de BIZ zijn gemaakt ten uitvoer te brengen. Voor de komende vijf jaar (2016 – 2020) zijn er weer nieuwe plannen gemaakt om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving op Zwethove, WBC en het Wateringse Veld. In het bijgevoegde businessplan staat uitgebreid omschreven wat de plannen zijn voor de periode van 2016 tot en met 2020. Klik op de link voor het businessplan: Businessplan S.O. BWP 2016 – 2020

Draagvlakmeting

Om voor de periode van 2016 tot en met 2020 weer gezamenlijk te kunnen investeren via de Bedrijven Investerings Zone op Zwethove, WBC en het Wateringse Veld is er in de periode van 18 november 2015 tot en met 11 december 2015 weer een draagvlakmeting gehouden. Alle ondernemers van de terreinen hebben per post een stembiljet ontvangen en waren in de gelegenheid om middels dit stembiljet voor de BIZ te stemmen.

IMG_8113 (2)Van voldoende steun voor de BIZ is sprake wanneer ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken en ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken. Stemmen was dus belangrijk voor een vervolg op de BIZ in de periode van 2016 tot en met 2020.

Uit de draagvlakmeting van de gemeente is gebleken dat er genoeg animo is om de BIZ ook de komende vijf jaar voort te zetten. De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) streeft naar een schone, duurzame, veilige en goed bereikbare openbare ruimte. Lees meer

Indien u nog ideeën heeft welke binnen de doelstelling van de BIZ vallen nodigen wij u van harte uit met ons mee te denken en mee te doen!
U kunt mailen naar: secretariaat@bizwateringen.nl